VEDTÆGTER FOR MUD’n’RACE

NAVN OG FORMÅL


§ 1. Foreningens navn er MUD’n’RACE. Hjemsted er Lejre kommune. Foreningen er medlem af DGI.


§ 2. Foreningens formål er,

 • at skabe trygge rammer for ryttere på alle niveauer, der vil cykle på MTB eller Racer i fælleskab med andre

 • at arrangere, ture, træninger, oplevelser og løb for at fremme cykling i naturen som en social motionsform

 • at udvikle medlemmernes teknik for at øge sikkerheden, samt fremme en positiv adfærd for at styrke sportens renommé

 • at bidrage til vedligeholdelse af det hvide spor i henhold til partnerskabsaftale med Naturstyrelsen


MEDLEMSKAB OG KONTINGENT


§ 3. Enhver, der er fyldt 18 år og kan stå inde for foreningens formål, kan blive medlem. Indmeldelse skal ske til kassereren efter procedure fastsat af bestyrelsen.


§ 4. Udmeldelse skal ske til kassereren efter procedure fastsat af bestyrelsen med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Medlemskab ophører i øvrigt ved manglende betaling af kontingent. Bestyrelsen har bemyndigelse til at ekskludere medlemmer, der groft tilsidesætter almindeligt gældende regler for færdsel og adfærd i eller omkring områder eller aktiviteter, der har tilknytning til MUD’n’RACE. Ekskluderede medlemmer kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. Anke skal sendes skriftligt til formanden senest 1 måned før generalforsamlingen.

§ 5. Hvert medlem betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter indbetalingstidspunkt og hvorledes kontingentet opkræves. Medlemmer indmeldt i perioden 1. januar – 30. november betaler fuldt medlemskontingent for indeværende år. Medlemmer indmeldt efter 1. december betaler reduceret kontingent for den for den resterende årsperiode. Der udbetales ikke refusion af erlagt kontingent ved pludselig udtrædelse af foreningen.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 6. Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden marts måneds udgang. Generalforsamlingen indkaldes via digitale medier mindst 6 uger før afholdelse med angivelse af dagsordenen jf. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inkl. eventuelle indkomne forslag udsendes senest 10 dage før generalforsamlingen via mail til foreningens medlemmer. Alle medlemmer som har betalt kontingent for indeværende kalenderår, er stemmeberettigede.


§ 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden aflægger årsberetning

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

4. Kassereren fremlægger budget til orientering

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer

Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer. Der vælges endvidere 2 suppleanter og 2 revisorer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, med rullende valg. Hvert år afgår henholdsvis 4 og 3 medlemmer samt 1 suppleant og 1 revisor på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og forretningsfører senest 1 måned efter generalforsamlingen.

8. Eventuelt

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom over for formanden. Ekstra generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter gyldigt fremsat ønske fra 1/3 af medlemmerne.

§ 9. Hvert betalende medlem har en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, men ingen kan repræsentere flere end sig selv og ét yderligere medlem. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Ved stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende.


§ 10. Dirigenten afgør, hvorledes afstemning skal foregå. Hvis flertallet kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.


§ 11. Der udsendes referat af generalforsamlingen via digitale medier, underskrevet af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referatet skal udsendes senest 2 måneder efter generalforsamlingen.


BESTYRELSEN.


§ 12. Bestyrelsen leder foreningen i henhold til vedtægterne.


Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved forfald af en af disse, i forening med næstformanden. Optagelse af lån, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal dog godkendes af generalforsamlingen


Formand, forretningsfører og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.


§ 13. Bestyrelsen afholder møder i det omfang, det er nødvendigt. Der skal afholdes møde, såfremt formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Formanden eller i hans fravær næstformanden leder møderne. Sager afgøres ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres referat over møderne, som gøres tilgængelige for foreningens medlemmer via digitale medier. Bestyrelsen kan beslutte at udelade fortrolige emner fra referatet.


SPORLAUG

§ 14 Bestyrelsen udpeger en formand for ”Det Hvide Spors” sporlaug. Formanden for sporlauget har ansvar for at planlægge og koordinere aktiviteter, der udføres i sporlauget iht. partnerskabsaftalen med Naturstyrelsen. Formanden for sporlauget har desuden ansvar for vedligehold af sporlaugets maskiner.


REGNSKAB OG REVISION.


§ 15. Foreningens midler skal indsættes på konto i pengeinstitut. Kassereren fører en af bestyrelsen godkendt regnskabsopstilling samt et medlemskartotek.


§ 16. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, som skal revidere regnskabet og konstatere beholdningernes tilstedeværelse.


§ 17. Regnskabsåret er kalenderåret.


§ 18. Alle bestyrelseshverv er ulønnede.


FÆRDSEL OG ANSVAR

§ 19 Færdsel i forbindelse med foreningens træninger, ture og aktiviteter, samt ved og på foreningens spor, bikepark, i skoven og på øvrige områder sker på eget ansvar. Det enkelte medlem er selv fuldt ud ansvarlig for egen færdsel og sikkerhed, inkl. brug af hjelm og øvrigt sikkerhedsudstyr. Der skal altid anvendes cykelhjelm ved cykelaktiviteter i MUD’n’RACE regi.


Foreningens medlemmer tager hensyn til øvrige brugere af veje, stier og områder, og følger naturstyrelsens MTB-Kodeks, samt ”GO' STIL på landevejen” fra DGI:


MTB Kodeks:


Kør hvor du må

 • I naturen må du kun cykle på veje og stier.

 • Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter o.l. uden for skovvejene.

 • Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.

 • Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste morgen.

Kør ansvarligt

 • Tilpas din fart, og hold afstand – færdselsloven gælder også i naturen.

 • Cykel sammen – husk hjelm, telefon, 112-app og sygesikringskort.

 • Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste spor og skovvejene.

Vis hensyn

 • Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster. Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt ”ding-ding”.

 • Smid ikke dit affald i naturen.

 • Undgå steder, hvor der er mange skovgæster, og værn om dyr og planter.


GO' STIL på landevejen


1. Overhold færdselsreglerne

Vis ansvar, og følg færdselsreglerne. De er lavet for at beskytte dig og andre i trafikken.

… det er GO’ STIL at følge færdselsreglerne på vejen, og når du deltager i motionsløb. Husk, at du ikke er en professionel cykelrytter, der kan fylde det hele.


2. Vis overskud

Kør som en gentleman. Også selvom der er andre, der kører råddent.

… det er GO’ STIL at give plads og vise overskud i trafikken – især hvis andre har glemt reglerne eller den gode opførsel.


3. Vis anerkendelse

Kast pæne håndtegn, og vink venligt, når andre viser hensyn.

… det er GO’ STIL at vise andre, at du værdsætter, at de tager hensyn til dig. Du vil sikkert også gerne værdsættes for at vise GO’ STIL.


4. Brug cykelstierne

Cykl på cykelstien, hvis der er én.

… det er GO’ STIL at bruge de cykelstier, der er lavet til dig. Lad billisterne få vejbanen.


5. Husk dit affald

Smid altid dit affald i en skraldespand, eller tag det med hjem.

… det er GO’ STIL ikke at svine veje og naturen til. Det, der kan være i baglommen på turen ud, kan også være der på vej hjem.


6. Brug ALTID cykelhjelm

Spænd din cykelhjelm. Altid. Hver gang.

… det er GO’ STIL for både børn og voksne at bruge cykelhjelm. Der sker uheld hver dag, så det er komplet tåbeligt at køre uden.


7. Fyld så lidt som muligt

Overskrid aldrig vejmidten, kør én og én på smalle veje, og træk ind til siden, når der skal stoppes op.

… det er GO’ STIL ikke at fylde unødvendigt – der er også andre, der skal forbi. Husk, at det kan fylde meget, hvis en flok cyklister for eksempel kører på vifte.


8. Giv tegn, og vær forudsigelig

Brug hænderne, og skift aldrig pludselig retning. Forvent ikke, at andre kan gætte, hvad du vil.

… det er GO’ STIL bruge tegn og for eksempel række hånden ud, når du drejer. Andre kan kun tage hensyn, når de kan se, hvad du vil.


9. Brug ringeklokken

Advar når du overhaler – især hvis du kører stærkt.

… det er GO’ STIL ikke at give andre et chok, når du kommer ræsende forbi. Har du ingen ringklokke, så brug et verbalt ”ding ding”.


10. Vær opmærksom

Hold øje med trafikken og forholdene. Undgå musik i ørene, og tænk over, om andre kan se dig.

… det er GO’ STIL være opmærksom og ikke høre høj musik, så du ikke overser noget. Det er også GO’ STIL at bære refleksvest, hvis det for eksempel er mørkt, så andre ikke overser dig.


FORENINGENS OPLØSNING


§ 20. Beslutning om opløsning af foreningen kan tages på en generalforsamling og kræver at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og at 2/3 af disse stemmer for. Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal det forelægges for en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst efter 1 måneds forløb og senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling. Forslaget er vedtaget ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Såfremt foreningen opløses efter generalforsamlingens vedtagelse, anvendes foreningens formue til forskønnelse cykelstier/cykelspor i og omkring Hvalsø.


Foreningens vedtægter godkendt på Ordinær Generalforsamling i Hvalsø d. 22. juni, 2020.